(Why the weird spelling, you ask? It's Saaspel. The link above takes you back to sanity.)

vc-p4 iz an implementāshn ov vc, th vurjhn cntrōl intrfās bilt in tu Emacs, fr Perforce, a proprīutri sentrulīzd vurjhn cntrōl sistm. vc-p4 woz orijinli divelupd bī Jonathan Kamens, nd ī forkd it nd startd adapting it tu Emacs 23, nōtbl adishns bēing th vc-dir mōd nd cmandz acting on sevrl fīlz at wons.

Daunlōding it

vc-p4 iz hōstd on th public Perforce depō at public.perforce.com. Yu can brauz th web intrfās fr vc-p4, or go directli fr the tu fīlz:

Checing it aut with Perforce

The adventyrs mā wish tu folō divelupmnt ttrō Perforce. Sins yu probubli wont tu yuz at lēst tu difrnt Perforce wurcing directriz (unles yu yuz Perforce ōnli tu imprūv vc-p4), yu nēd tu set th P4CONFIG envīronmnt veriābl in yor ~/.profile or uthr sūtubl fīl:

export P4CONFIG=.p4config

Then criāt a directri fr vc-p4, put a .p4config fīl in it cntāning:

P4PORT=public.perforce.com:1666

Run p4 client, wich wil yuz th editur spesifīd bī th EDITOR envīronmnt veriābl tu let yu edit yor clīunt spesificāshn. Chec that Root nāmz th directry wer yu wont vc-p4, nd undr View at th veri botm dilēt ol līnz nd entr thiz, substityuting myclient fr th actyual clīunt nām:

//guest/magnus_henoch/vc-p4/... //myclient/...

Then run p4 sync, wich shud get yu th lātist vurjhn ov th tu fīlz, vc-p4.el nd p4-lowlevel.el. Th sām cmand iz yuzd tu chec for nd updāt tu nyu vurjhnz.

Th public.perforce.com wici worns that clīunt spesificāshnz bilonging tu unrejistrd yuzrz r piriodicli purjd, so yu mā nēd tu rēdū th p4 client step abuv.

Instouling it

Nau that yu hav th fīlz, activāt vc-p4 bī ading thiz tu yor .emacs:

(add-to-list 'load-path "/path/to/vc-p4/")
(require 'vc-p4)

Yuzing it

Wen yu vizit a fīl that iz manijd bī Perforce, th mōd līn cntānz an indicātr such az P4-42, 42 bēing th fīl'z rivijhn numbr. If yu wont tu ōpn it fr editing, hit C-x v v, wich wil coul p4 edit, māc th bufr rītabl, nd chānj th indicātr tu P4:42 tu indicāt that th fīl iz ōpnd.

Wons yu hav editd th fīl az dizīurd, hit C-x v = tu sē th dif agānst th fīl in th depō. If aftr inspecting it yu wont tu cmit, hit C-x v v agān, wich wil giv yu a bufr wer yu can rīt a log mesij. Hit C-c C-c wen dun, nd yor chānjz wil bē submitd nd th bufr wil bē rēd-ōnli agān.

Tu wurc with sevrl fīlz at th sām tīm, yu'l wont VC Directory mōd, wich th manyul discrībz betr than ī cud du.

Fēdbac

Th discushn pāj iz ōpn. Yu can olso contact mē directli.