(Why the weird spelling, you ask? It's Saaspel. The link above takes you back to sanity.)

Th Grapefruit (Grāpfrūt) font cntānz a numbr ov frūt simblz that wur adid tu Unicode (Yunicōd) in vurjhn 6.0 (PDF). Th grafics r tācn from an xkcd comic with a similr nām.

If yu hav thiz font instould, then thiz:

🍅 🍇 🍉 🍋 🍌 🍍 🍎 🍏 🍐 🍑 🍒 🍓

shud luc sumtting līc thiz:

grapefruit.png

If yu dont hav th font instauld, but yor brauzr iz cūl inuf tu suport @font-face with Truetype fonts, then thiz paragraf mīt luc līc frūts:

🍅 🍇 🍉 🍋 🍌 🍍 🍎 🍏 🍐 🍑 🍒 🍓

Th folōing CSS snipt lets eni HTML elemnt with th clas fruit yuz th Grapefruit font:

@font-face {
  font-family: Grapefruit;
  src: url(http://xn--5dbqm8ad.xn--9dbdkw.se/grapefruit/Grapefruit.ttf)
     format("truetype");
  unicode-range: U+1F345-1F353;
}

.fruit {
  font-family: Grapefruit;
}

Fēl frē tu yuz it fr yor web sīt. Just cēp in mīnd that th līsns duznt alau cmurshl yuz.

So wot iz thiz abaut?

Thēz frūt caractrz r xamplz ov emoji, pictyr caractrz popyulr among Japanēz mōbīl fōn yuzrz. Az nōtd in th emoji FAQ at unicode.org, ther r 722 emoji in a "cor" set comn tu th ttrē bigist Japanēz mōbīl oprātrz. Thā wer mapd tu Yunicōd in vurjhn 6.0, aftr a propōzl bī Apple nd Google. 114 ov them wer mapd tu xisting Yunicōd caractrz, wīl thē uthr 608 (inclūding thēz frūt simblz) wer nyuli encōdd.

Ī wontd tu trī yuzing thēz caractrz, but cudnt fīnd eni font cuvring them, much les a frēli yuzubl won. (Wich purhaps iznt a surprīz, sins ī lucd fr fonts rīt aftr Yunicōd 6.0 woz publishd in Octōbr 2010.) So thiz xkcd comic cām tu mīnd, nd ī disīdd tu rēmix it.

Daunlōd

Yu can daunlōd th TTF fīl itself, or a tarboul/zipfīl cntāning th sors:

Līc thē orijinl comic, thiz font iz līsnsd undr th Criātiv Comnz Atribyushn-NonCmurshl 2.5 Līsns.

Galri

Ther iz no galri ov intresting yusz ov thiz font yet. Wī dont yu put sum xamplz on ?th discushn pāj? Or contact mē directli.

Divelupmnt

Th sors cōd livz on Github. Yu can yuz Fontforge tu edit th font.

Olturnutivz

Anuthr font that suports thēz simblz (and meni meni uthrz) iz th Symbola font bī George Douros.